Reiki vid Cancer

Sammanfattning av Symtomatic Improvement Reported After Receiving Reiki at a Cancer Infusion Center  

Läs gärna den sammanfattade studien i sin helhet.  https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1049909112469275 

 

Målet med studien:  

Syftet med studien var att utvärdera vilka de positiva aspekterna var hos de patienter som mottog reiki under sin vistelse på Cancer Infusion Center (avd där patienterna mottar kemoterapi eller annan behandling under sin cancerbehandling). 

 

Metod och genomförande: 

Under sex månader erbjöds patienter som mottog reiki på sjukhusets reikimottagning att svara på en enkät som handlade om vilka effekter de fick av reikinMan använde en 5-gradig skala och patienterna fick värdera smärta, humör, oro, sömn och apetit. Enkäterna besvarades efter genomförd behandling. 

420 enkäter lämnades ut, och 145 av dem fylldes i på ett korrekt sätt och deltog därmed i studiens summering. 

47 av patienterna var inskrivna på canceravdelningen och 98 patienter tillhörde någon av sjukhusets andra avdelningar.  

 

Resultat: 

Resultaten visar en positiv förändring för båda grupper. 94 % av cancerpatienterna och 93 % av övriga patienter uppgav att reikin gav dem en positiv upplevelse och förändring. 92 % av cancerpatienterna uppgav att de gärna ville fortsätta med reikin efter avslutad behandling. Nedan finns en sammanställning över patienternas upplevda positiva förändring enligt enkätens utformning och frågeställning: 

 Aspekter att ta hänsyn till:  

Deltagandet i enkäten är frivillig samt anonym. Endast 145 av 420 enkäter inkom och kunde användas i sammanställningen. Enkäten var enkelt utformad och kringliggande information om patienten fanns inte med. Trots dessa brister i undersökningen så stärker resultatet en tidigare gjord forskning som påvisat symtomatiska förbättringar (smärta, humörsvängningar, isolering och ensamhethos cancerpatienter som mottagit reiki.1 

 

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *