Årsmöte 2023 blir i Stockholm

 

 

Dagordning årsmötet

Dagordning 

Plats:

Kallade: Styrelseledamöter samt medlemmar i förbundet

 1. Mötets öppnande
 2. Presentation av sittande styrelse
 3. Val av mötesfunktionärer
 4. ordförande för mötet
 5. sekreterare för mötet
 6. två protokolljusterare
 7. två rösträknare

 

 1. Godkännande av dagordning
 2. Upprättande av röstlängd/deltagarlista
 3. Fråga om årsmötets behöriga utlysande
 4. Styrelsens verksamhetsberättelse
 5. Kassörens rapport
 6. Revisorns berättelse och godkännande av denna
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 8. Fastställande av medlemsavgift från årsmötet 2022-årsmötet 2023
 9. Presentation av valberedningens kandidater
 10. Vice ordförande, omval 2 år
  Sekreterare, fyllnadsval 1 år
  Kassör, nyval 2 år
  Utvecklingssamordnare, nyval 2 år
  Hemsidans teknik, nyval 2 år
  Mässansvarig, omval 2 år
  Redaktör för nyhetsbrev och blogg nyval 2 år
  Val av fyra suppleanter 2 omval och 2 nyval 1 år.
 11. Val av revisor och revisorsuppleant
 12. Val av valberedning och sammankallande
 13. Presentation av framtida verksamhet (verksamhetsplan)
 14. Fastställande av budget för verksamhetsåret 2022
 15. Plats för årsmöte 2023 förslag och diskussioner
 16. Övriga ärenden:
 17. Årsmötets avslutande