Save the Date
Välkommen till Reikiförbundets Årsmöte i på Lundsbrunns kurort 20-21 april 2024

Skicka motioner till ordforande@reikiforbundet.se

Dagordning årsmötet

Dagordning årsmöte 21 april 2024 

Plats: Lundsbrunns kurort 

Kallade: Reikiförbundets styrelse och medlemmar

Öppnande av utrymmet Dragning av kort

 

 1. Mötets öppnande
 2. Presentation av styrelsen
 3. Val av mötesfunktionärer
 4. ordförande för mötet
 5. sekreterare för mötet
 6. två protokolljusterare
 7. två rösträknare
 8. Godkännande av dagordning
 9. Upprättande av röstlängd/deltagarlista
 10. Fråga om årsmötets behöriga utlysande
 11. Styrelsens verksamhetsberättelse
 12. Kassörens rapport
 13. Revisorns berättelse och godkännande av denna
 14. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 15. Fastställande av medlemsavgift från årsmötet 2023-årsmötet 2024
 16. Val av ordförande 2 år.
 17. Sekreterare 2 år, medlemsansvarig 2 år, utvecklingssamordnare 1 år, redaktör för nyhetsbrev och blogg 2 år. Val av fyra suppleanter 1 år.
 18. Val av revisor och revisorsuppleant

 

 1. Val av valberedning och sammankallande
 2. Presentation av framtida verksamhet (verksamhetsplan)
 3. Fastställande av budget för verksamhetsåret 2023-2024
 4. Plats för årsmöte 2024 förslag och diskussioner
 5. Övriga ärenden
 6. Årsmötets avslutande