Årsmöte 2021

Vi hade gärna träffats fysiskt. Men går det inte, så då kommer vi att ha ett fantastiskt online-möte i år igen lördag 8 maj 2021 kl 10.00-15.30.

Varmt välkommen önskar styrelsen!

Program
10.00 – 10.10 Välkomsthälsning av vår ordförande Bengt-Arne Gustafsson

10.15 – 10.45 Chakrameditation med Anne Ninnas – Varmt välkommen till en upplyftande och avslappnande chakrameditation. Vi går igenom varje chakra för sig för att känna in och fylla på med kraft och energi ❤️

11.00 – 11.45 Föreläsning – Den sårade helaren – Astrologen Maria Dupal berättar om den mytologiska historien om den sårade helaren Keiron. Denna kan visa sig betydelsefull för de som arbetar inom helande yrken.

11.45 – 13.00 paus för lunch

13.00 – 15.30 Årsmötesförhandlingar
Preliminär dagordning:

1. Mötets öppnande

2. Presentation av sittande styrelse samt valberedningens kandidater

3. Val av mötesfunktionärer

 1. ordförande för mötet
 2. sekreterare för mötet
 3. två protokolljusterare
 4. två rösträknare

4. Godkännande av dagordning

5. Upprättande av röstlängd/deltagarlista

6. Fråga om årsmötets behöriga utlysande

7. Styrelsens verksamhetsberättelse

8. Kassörens rapport

9. Revisorns berättelse och godkännande av denna

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

11. Fastställande av medlemsavgift från årsmötet 2021-årsmötet 2022

12. Val av ordförande 2 år.

13. Sekreterare omval 2 år.
Redaktör för nyhetsbrev och blogg nyval 2 år.
Medlemsansvarig nyval 2 år.
Val av två suppleanter 1 omval och 1 nyval 1 år.

14. Val av revisor och revisorsuppleant

15. Val av valberedning och sammankallande

16. Presentation av framtida verksamhet (verksamhetsplan)

17. Fastställande av budget för verksamhetsåret 2021

18. Plats för årsmöte 2022 förslag och diskussioner

19. Övriga ärenden

20. Årsmötets avslutande

 

Verksamhetsberättelse 2020

Årsmöte 2020

Årsmötet blev inte alls som vi tänkt oss. I stället för en hel helg där vi firade Reiki med föreläsningar, samtal, gruppreiki och intervjuer blev det några timmars mötesförhandlingar på zoom. Det gick över förväntan med teknik och allt och då Covid-19 hänger kvar och håller sitt grepp om världen kör vi samma koncept 2021. Vi lägger dock till en meditation och en föreläsning på förmiddagen den 8 maj 2021. Då blir det lite mer som vanligt och lite fint med fler aktiviteter i samband med årsmötet.

Styrelsemöten

Styrelsen har haft 12 möten via Zoom. På grund av Covid-19 har vi inte kunnat resa för att ha något fysiskt möte som vi annars har två gånger om året. Två av våra möten har varit lite längre och sträckt sig över två dagar. Det fungerar bra att ha möten via zoom men vi saknar att kunna träffas live.

Nyhetsbrev 

8 nyhetsbrev har skickats under året, var av 4 ordinarie nyhetsbrev och 4 med tema reikiföretagande. Ordförande har ordet har ingått i varje utskick. De ordinarie nyhetsbreven har informerat om mässor, byte av hemsida, mm. Nyhetsbreven har även uppmuntrat till medlemsengagemang genom att efterlysa medlemmarnas bästa reiki-tips, berättelser från reikiutövare och/eller behandlingar. Vid årsskiftet bytte vi programvara för nyhetsbreven och använder numera Mailchimp som är ett kostnadsfritt verktyg för upp till 2000 prenumeranter. Vi är mycket glada för bytet eftersom det medförde en professionell mall så väl som enklare administration.

Medlemsförsäkring

Samarbetet med försäkringsbolaget Gefvert som ger medlemmarna möjlighet att försäkra sin verksamhet till förmånligt pris har fortsatt under året.

Utvecklingsgruppen

I samband med att förbundets fick en ny hemsida har vi även sett över samtliga texter på sidan. Dessa har skrivits om och uppdaterats på ett tydligt sätt så att medlemmar såväl som besökare skulle kunna få en bra och informativ bild av Reiki samt förbundets mål och arbete. Vi har även kompletterat med en ny sida som fokuserar på forskning.

Utvecklingsgruppen har lagt stort fokus på att ta fram aktuell forskning som gjorts på reikins effekter och ett flertal rapporter och artiklar har letats fram, sammanfattats och översatts till svenska. Dessa finns nu på hemsidan och förhoppningen är att den ska bli uppskattad bland medlemmar och andra intresserade. Sidan ska uppdateras löpande framöver. Vi hoppas att det här arbetet ska ta oss en bit på väg mot målet att reiki kan bli ett komplement till den traditionella sjukvårdens behandlingar.

Mässor och event

Den enda mässa vi som förbund varit fysiskt representerade på under året är mässa i Kungsbacka i början av 2020. Därefter har vi varit med Online på HarmoniExpo för att informera om Reiki och Reikiförbundet.

Vi ser alla fram emot att vara med på plats igen för att ge prova på behandlingar och tillsammans sprida ljus och kärlek med Reiki. Det har tidigare varit ett bra tillfälle för Reikiutövare att nätverka och för nyfikna att prova på. Vi håller tummarna för att det finns möjlighet till hösten <3

Det har under året inte heller kommit in några förfrågningar om bidrag för mässor, eftersom det inte varit tillåtet att anordna mässor under pandemin.

Annons i tidningen Free

Medlemmarna fick erbjudande om att annonsera i tidningen Free till förmånligt pris vid två tillfällen under året i samband med Harmoniexpo. Under hösten var 26 medlemmar med i annonsen och på våren 22 medlemmar.  

Hemsidan

Under 2020 har vi äntligen lanserat den nya hemsidan. Äntligen har vi en hållbar hemsida som det är lättare att arbeta i. Det mesta har gått bra i flytten, men vi har lite tekniska detaljer som vi arbetar vidare med. Under 2021 kommer vi att lägga till en sök- och kart-funktion som synliggör våra medlemmar, samt ta fram en ny funktion för att uppdatera kurser.

Medlemsarbete

Under det gångna året så har medlemsansvarig lämnat över till ordförande och teknikansvarige som har skött medlemsfrågorna. Det varit ett kontinuerligt flöde av frågor från medlemmarna. De flesta har rört frågor om det egna medlemskapet och om funktionerna i medlemszonen. Medlemsavgiften har under året varit samma som under det förra med 350 kr för ordinarie medlemskap och 600 kr för plusmedlemskap. Vid årsskiftet har förbundet 300 medlemmar.

Facebook

Facebookgruppen växer med stormsteg och ökade med cirka 500 (?) medlemmar under året och är nu uppe i drygt 2000 medlemmar. Tack vare ett systematiskt arbete med att främja ett brett deltagande och inkluderande ton så är gruppen ett uppskattat forum för reiki-inspiration, stöd och utbyte.

Varje månad har det funnits en facebookansvarig från styrelsen som haft i uppgift att vara moderator och välkomna nya medlemmar. Varje månad har även haft ett eget tema.


Arbetsgrupper

Mässgrupp – Ansvarar för arrangemang kring mässorna samt trycksaker och profilmaterial. Läs mer om mässgruppens arbete under rubrikerna Mässor och Trycksaker.
Utvecklingsgrupp – Har svarat på riksdagens kommittédirektiv om komplementär vård. Skapat en facebookgrupp för mastrar. Bearbetat texter och struktur på hemsidan. Arrangerat infomöte och Reikiträff. Bjudit in mastrar att knyta kontakter med möjliga klienter och kursdeltagare. Tagit fram en facebookstrategi. 

Nyhetsbrev och blogg – Ansvarar för att sammanställa och skicka ut nyhetsbrev minst 8 gånger/ år. Alla medlemmar i förbundet är välkomna att bidra med texter och information till nyhetsbrevet.

Styrelseledamöter

Bengt-Arne Gustavsson- Ordförande

Anna-Sofia Giese – Vesterlund Vice ordförande

Ellionor Bohman – Kassör 

Mi Norin – Sekreterare 

Ellinor Hägglund – Utvecklingssamordnare

Michele Nobis – Webbansvarig tills Juli

Tina Berglund -Ansvarig för hemsidans innehåll tills september

Anna Eriksson- Medlemsansvarig 

Anne Ninnas- Mässansvarig

Angela Aylward – suppleant

Nyhetsbrevsredaktion

Mi Norin 

Angela Aylward

 
Mässgruppen:


Anne Ninnas

Ann Gripenlöf 

Eva Karlsson 

Nina Åström

Marie Sandelius

Rufina Vega

Marie Graveleij Frisk

Annelie Fromell

Michele Nobis

Valberedningen

Ann Gripenlöv

Anki Josefsson Holmström

 

Verksamhetsplan 

2021

Det övergripande målet är att vara en öppen och stark medlemsorganisation som berättar vad Reiki är så att våra medlemmar stärks i sitt användande av Reiki. Vi vill att Reiki ska vara del av den traditionella vården i Sverige. 

Berätta att Reiki är friskvård

 • Upplysa om att Reiki är friskvård och att arbetsgivare kan erbjuda sina anställa Reiki genom friskvårdsbidrag
 • Ge praktiska tips i hur våra medlemmar kan berätta för sina kunder att Reiki är friskvård. 
 • Tillhandahålla lättlästa, informativa websidor som våra medlemmar vill dela i sina flöden på sociala medier
 • Vara en attraktiv och medskapande part i samarbetet med den traditionella vården 

Hjälpa våra medlemmar att synas på mässor  

 • Delta vid mässor med monter för prova-på samt föredrag om Reiki – Harmoniexpo vår och höst samt Allt för hälsanmässan på hösten.
 • Sprida information om Reikiträffar vid mässor där förbundet deltar och på Facebook.
 • Bjuda in till Reikiträff i förbundets regi efter mässorna.
 • Tillhandahålla tips, material.
 • Ge bidrag till medlemmar som ställer ut på mässor runt om i Sverige och representerar förbundet.

Bidra till kunskapsutbyte och utveckling

 • Medlemmarna kan ansöka om utvecklingsbidrag för gemensamma aktiviteter.
 • Uppmuntra och stötta bildande av Reikinätverk och Reikiträffar.
 • Artikelserie om Reiki och entreprenörskap utkommer fyra gånger under året. 

Berätta om vad som är på gång

 • Berätta för medlemmarna om vad som är på gång genom nyhetsbrev fyra gånger per år (vilka även finns på blogg och kommer till medlemmarna i form av mejlutskick).
 • Aktiva på Facebook som är en värdefull informationskanal att nå medlemmarna samt andra Reikiutövare i Sverige. Vi följer förbundets facebookstrategi. 
 • Uppmuntrar till Masterträffar för erfarenhetsutbyte och Reikibyte.
 • Aktiv dialog med mastrar i mastergrupp på Facebook för utveckling av Reiki och förbundet.

Uppdaterad och funktionell hemsida

 • Sverigekartan. Den ska visa reikiutövare i hela Sverige. 
 • Utveckla och uppdatera texter.
 • Forskningsrapporter.
Balansrapport för verksamhetsår 2020
Budgetförslag för år 2021

 

Förslag från valberedningens till ledamöter i styrelsen för Förenade Reikiförbundet i Sverige vid årsmötet den 8 maj 2021 

Förslag till val av styrelseledamöter

Ordförande: Bengt-Arne Gustavsson- Omval 2 år

Medlemsansvarig: Annica Hagelin – Nyval 2 år

Redaktör för nyhetsbrev och blogg: Annie Ljung – Nyval 2 år

Förslag till val av suppleanter 

Anna Eriksson – Omval 1 år

Marie Sigra – Nyval 1 år                                                                                                                  

Ulrika Petré ­– Nyval 1 år

Förslag till val av revisor

Ann Alpstål Strand Peritia Redovisningsbyrå