Stadgar för Förenade Reikiförbundet i Sverige.

§1 Målsättning och syfte

Förenade Reikiförbundets målsättning är att ”höja livsenergin i allt genom Reiki”. Förenade Reikiförbundets syfte är att verka för:

 • att öka kunskapen om Reiki
 • att öka utövande av Reiki
 • att möjliggöra utbyte av erfarenheter
 • att förena alla Reikiutövare i Sverige
 • att stödja bildandet av lokala nätverk
 • att kvalitetssäkra Reikiutbildningarna
 • samarbete med
  • andra Reikiorganisationer och healingorganisationer inom och utanför Sverige
  • myndigheter och organisationer
  • hälso- och sjukvården
  • komplementärmedicinen

§2 Vägledande etik för Reikiutövare

 • * Att alltid uppträda och bemöta kunden med kärlek, respekt och omtanke 
  * Att iaktta tystnadsplikt i sin verksamhet som Reikiutövare 
  * Att alltid uppmana kunden att uppsöka läkare om denne är i uppenbart behov av detta 
  * Att aldrig uppmana kunden att avbryta pågående läkarvård och medicinering 
  * Att känna till och respektera lagstiftningen som berör Reikihealing (Reiki går under Patientsäkerhetslagen
  * Vara ärlig och ha ett öppet och rent tankesätt 
  * Ta personligt ansvar för sin livssituation och lita till sina inre resurser 
  * Ha tillit till sin egen inre vägledning och både se positiva och negativa upplevelser som möjligheter till utveckling och erfarenhet 
  * Respektera andras val i livet utan att döma eller skuldbelägga någon 
  * Fullständig kärlek är högsta målet 

§3 Organisation

Förenade Reikiförbundet i Sverige är ett ideellt riksförbund för enskilda medlemmar och andra Reikiorganisationer. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. Föreningens verksamhet skall ledas av en styrelse.

§4 Medlemskap

Medlemskap i Förenade Reikiförbundet i Sverige kan var och en få som:

 • har genomgått Reiki 1-utbildning
 • ansluter sig till förbundets stadgar och etiska principer
 • betalar fastställd avgift

§5 Medlemsavgift

Medlemsavgift fastställs av årsmötet. Andra Reikiföreningar kan ansluta sig för samma avgift som en fullt betalande medlem. En förening har samma förpliktelser som en enskild medlem. Om dessa föreningars medlemmar vill utnyttja medlemsförmånerna får de ansluta sig enskilt till Förenade Reikiförbundet. 

§6 Utträde

Utträde kan ske på två sätt:

 1. Medlem som önskar utträde ur Förenade Reikiförbundet gör detta i medlemszonen under Ditt medlemskap/prenumerationer.
 2. Styrelsen äger rätt att utesluta medlem som agerar i strid med Förenade Reikiförbundets stadgar. (Se aktuellt styrdokument). Medlem som uteslutits av styrelsen har möjlighet att överklaga sådant beslut till årsmötet.

§7 Verksamhetsår – räkenskapsår

Verksamhetsåret/räkenskapsåret skall vara från 1 januari till 31 december.

§8 Ordinarie årsmöte

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Vid årsmötet har alla närvarande medlemmar över 18 år rösträtt. Omröstning med fullmakt får inte förekomma.

Föreningen håller före den 1 juni varje år ordinarie årsmöte på tid och plats som styrelsen beslutar.

Kallelse till årsmöte och presentation av valberedningens förslag sker på hemsidan  senast 2 veckor före mötet. Kallelsen skall innehålla dagordning.

Motioner till Förbundet skall skickas till Förenade Reikiförbundets ordförande och vara inkomna senast 6 veckor före årsmötet.

På ordinarie årsmötet skall följande ärenden behandlas:

 • Val av ordförande och protokollförare för mötet
 • Fastställande av dagordningen
 • Val av två personer att jämte årsmötets ordförande justera protokollet, samt val av två rösträknare
 • Fråga om kallelsen till mötet har gått ut till medlemmarna på det sätt som stadgarna föreskriver
 • Fråga om verksamhetsberättelse kan godkännas
 • Fråga om den ekonomiska berättelsen kan godkännas
 • Fråga om revisorns berättelse kan godkännas
 • Fråga om ansvarsfrihet för den sittande styrelsen
 • Fastställande av medlemsavgiften för nästkommande verksamhetsår
 • Val av föreningens ordförande
 • Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter
 • Val av revisor och revisorssuppleant
 • Val av valberedning och sammankallande
 • Hur föreningens verksamhetsplan skall utformas under det kommande året
 • Hur föreningens budget ska utformas under det kommande året
 • Stadgeenligt inkomna motioner från medlemmar jämte styrelsens yttrande över dem
 • Förslag/ärenden från styrelsen i kallelsen
 • Övriga i kallelsen anmälda ärenden

§9 Extra årsmöte

Extra årsmöte inkallas då styrelsen finner skäl till det eller då revisor eller minst en tiondel (1/10) av samtliga röstberättigade medlemmar gör framställan därom till styrelsen.

Det bör förflyta minst två månader mellan ordinarie årsmöte och extra årsmöte.

Kallelse skall utfärdas senat 2 veckor före extra årsmöte. I kallelsen skall anges vilka ärenden som skall behandlas. På extra årsmöte får inte beslut fattas i andra ärenden än de som angivits i kallelsen.

Vid extra årsmöte gäller i tillämpliga delar bestämmelserna om ordinarie årsmöte.

§10 Föreningsbeslut

Vid ordinarie årsmöten och extra årsmöten äger varje närvarande medlem som är 18 år och däröver en röst. Omröstning sker öppet, om ej sluten omröstning begärts. För beslut krävs 2/3 majoritet.

§11 Förenade Reikiförbundets styrelse

Styrelsen leder föreningens verksamhet och förvaltar dess tillgångar.

Förenade Reikiförbundets styrelse består av en ordförande, och minst sex ordinarie ledamöter, samt minst fyra suppleanter bundna till respektive funktion i styrelsen.

Ordförandens och kassörens mandatperioder omfattar 2 år. Ordförande och kassören väljs så att de går omlott under mandatperioden. Övriga ledamöters mandatperiod omfattar högst 2 år. Suppleanternas mandatperiod omfattar 1 år.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande och övriga ledamöter. Styrelsen utser inom eller utom sig ansvariga för olika ansvarsområden inom verksamheten.

För samtliga ledamöter inom styrelsen finns befattningsbeskrivningar. Styrelsen ansvarar för att dessa regelbundet revideras.

Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden eller då minst två ledamöter för visst uppgivet ärende gör framställan därom till ordföranden. Kallelsen bör vara ledamot tillhanda minst 1 vecka före sammanträdet.

Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Är någon ordinarie ledamot frånvarande övertar suppleanten deras röst.

Beslut fattas av ordinarie styrelse med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

Styrelsens säte är där ordföranden är folkbokförd. Vid styrelsens sammanträde skall protokoll föras som justeras av ordföranden och särskilt utsedd justerare.

§12 Firmatecknare

Firmatecknare är ordförande och kassör var för sig.

§13 Valberedning

En valberedning, omfattande tre funktionärer, utses på ordinarie årsmöte. Bland de utsedda skall sammankallande utses av stämman.

Valberedningen väljs för en period om 1 år. Valberedningens uppgift är att till årsmötet ge förslag på varje valbar post. Val av styrelseledamöter och suppleanter ska ske så att halva antalet ledamöter avgår olika år. Valberedningens förslag bör presenteras för styrelsen senast 2 månader före årsmötet.

§14 Revisorer

För granskning av styrelsens förvaltning och Förenade Reikiförbundets räkenskaper utses på ordinarie årsmöte en revisor samt en revisorssuppleant, som väljs för 2 år. Valet skall ske så att revisor och revisorssuppleant ej avgår samma år.

§15 Stadgeändring

Beslut om ändring i dessa stadgar fattas med minst ¾ majoritet vid ordinarie årsmöte, eller likadana beslut med minst enkel majoritet vid två på varandra följande årsmöten varav det ena skall vara ordinarie. Förslag om ändring till dessa stadgar skall utsändas med kallelse till ordinarie årsmöte.

§16 Upplösning

Beslut om upplösning av Förenade Reikiförbundet fattas genom likalydande beslut med minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande årsmöten, varav ett skall vara ordinarie årsmöte. Minst två månader skall förflyta mellan mötena. Beslutet om upplösning skall innefatta hur föreningens tillgångar skall disponeras, vilket skall ske i enlighet med föreningens mål och syfte.