Reiki Distansbehandling till vårdpersonal på 19 sjukhus i Schweiz och Frankrike

Förbundet fick ett mail som innehöll något väldigt viktigt. Det var en artikel som handlade om DistansReiki till vårdpersonal. 

Artikeln i sin helhet hittar du här: Reiki distansbehandling till vårdpersonal på 19 sjukhus i Schweiz och Frankrike. Artikeln är översatt till svenska. 

Studien är framtagen av SwissReiki (föreningen för Reiki-utövare och yrkesverksamma i Schweiz). Så här beskriver man bakgrunden till studien: 

 

Vård för den som vårdar

Inom SwissReiki är vi djupt medvetna om de ständiga och obevekliga utmaningar som vårdpersonal utsätts för.

Hur kan de upprätthålla en känslomässig, mental och fysisk balans? Patienterna kämpar trots allt tappert mot svåra sjukdomar, genomgår operationer och hoppas på att bli friska från skador med mera, samtidigt som de får all vård, behandling och uppmärksamhet från sjuksköterskorna, vars vårdkvalitet är direkt beroende av sjuksköterskans hälsa, i alla avseenden.

Vi har medlemmar som själva är sjukvårdspersonal och som av egen erfarenhet vet vad det innebär.

Vår vice VD Christine Robin började med det första projektet med Reiki-behandling på distans 2019 för 20 vårdpersonal och har erbjudit det varje år sedan dess.

År 2023 bestämde vi oss för att utvidga det och öka antalet sjuksköterskor och Reiki Practitioners och göra det till början på en serie forskningsprojekt.

I det här projektet, med nästan dubbelt så många mottagande deltagare, deltog Usui Reiki Verein (Schweiz) och stödde projektet med sina Reikiutövare.

Stress i vårdmiljön är ett vanligt problem som kan ha en betydande inverkan på sjuksköterskors och annan vårdpersonals fysiska och psykiska hälsa. Det kan också leda till minskad arbetstillfredsställelse, utbrändhet och fel i patientvården.

 

Anledningar till varför det är stressigt att arbeta inom vården

Det finns många faktorer som kan bidra till stress i hälso- och sjukvårdsmiljön, bland annat:

  • Hög arbetsbelastning och krävande patienter: vårdpersonal ansvarar ofta för att ta hand om ett stort antal patienter, varav många är svårt sjuka eller skadade. Detta kan leda till en känsla av att vara överväldigad och utmattad.
  • Skiftarbete och långa arbetsdagar: Många inom hälso- och sjukvården arbetar i skift och har långa arbetsdagar, vilket kan störa deras sömnmönster och privatliv. Detta kan leda till trötthet, irritabilitet och koncentrationssvårigheter.
  • Brist på resurser: Vårdpersonalen upplever ofta att de inte har de resurser de behöver för att ge vård av hög kvalitet, till exempel tillräckligt med personal, förbrukningsmaterial eller utrustning. Detta kan leda till känslor av frustration och ångest.
  • Arbetsmiljö som inte är stödjande: En negativ eller icke stödjande arbetsmiljö kan också bidra till stress. Det kan handla om mobbning, trakasserier eller brist på lagarbete.
  • Osäkerhet: Hälso- och sjukvårdspersonal kan ofta känna sig osäkra på sitt arbete, till exempel när de har att göra med nya medicinska procedurer eller förändringar i sjukhusets policy. Detta kan leda till känslor av ångest och stress.
  • Personliga problem: Vårdpersonal är också människor och kan uppleva stress på grund av personliga problem, t.ex. ekonomiska svårigheter, familjeproblem eller hälsoproblem.

Det här är bara några av de vanligaste stressrelaterade problemen för vårdpersonal på sjukhus och vårdcentraler. Effekterna av stress i vård- och omsorgsmiljön kan vara långtgående.

Vårdpersonal som är stressad löper större risk att drabbas av fysiska hälsoproblem, som huvudvärk, magproblem och sömnstörningar. Det är också mer sannolikt att de drabbas av psykiska problem, som ångest och depression. Stress kan också leda till utbrändhet, vilket är ett tillstånd av fysisk, känslomässig och mental utmattning. Utbrändhet kan göra det svårt för sjuksköterskor att ge vård av god kvalitet och kan leda till att de lämnar yrket.

Det är viktigt att komma ihåg att stress är en normal del av livet, men när stressen blir överdriven och/eller konstant kan den ha en negativ inverkan på hälsan och välbefinnandet.

 

Syfte med studien

Projektet syftade till att undersöka effekterna av Reiki på stressförhållandena hos vårdpersonal på sjukhus och att identifiera och dokumentera eventuella konkreta fördelar och förbättringar genom att tillämpa Reiki-distansbehandlingar.

 

Studiemetod

Under sju dagar i följd genomförde 16 Reiki-utövare (behandlare) 20-minutersbehandlingar på distans till 36 vårdpersonal (mottagare). Urvalet och parningen av behandlare och mottagare var helt slumpmässig. Endast förnamn, ålder, ort och en sammanfattning av nuvarande tillstånd (känslomässigt, mentalt och medicinskt) gavs till utövarna. Både mottagare och behandlare fick ett särskilt utformat frågeformulär för att dokumentera deras uppfattningar och erfarenheter före och efter behandlingen.

 

Jämförelse med andra liknande studier

SwissReiki-studien bekräftade resultaten av flera liknande forsknings- och vetenskapliga studier under COVID-perioden som utfördes i Storbritannien, USA, Turkiet och Brasilien med liknande metoder och resultat (se Referensstudier).

Studieuppläggen skilde sig dock avsevärt åt vad gäller deltagande och varaktighet.

En av de senaste studierna av N.Dyer et all ”Evaluation of a Remote Reiki Program for Frontline Healthcare Workers in the UK” genomfördes med 8 Reiki-utövare (leverantörer) per 1 vårdpersonal (mottagare) under 4 dagar i följd med 20 minuters distansbehandling per dag.

SwissReiki-studiens upplägg var en Reiki-utövare (behandlare) per två till tre vårdpersonal (mottagare) under sju dagar i följd med en 20-minuters distansbehandling per dag per vårdpersonal (mottagare).

De relevanta konsekvenserna för Reikiutövare och hälso- och sjukvårdspersonal och själva behandlingarna har granskats ytterligare, enligt vad som beskrivs nedan.

 

Resultat

Resultaten visade att Reiki var effektivt för att signifikant minska smärta och signifikant förbättra sömn, energinivåer och allmänt välbefinnande samt signifikant minska mottagarnas upplevda symtom.

Frågeformulären (Likert-skala) skickades till både Reiki-utövare och Reiki-mottagare och innehöll frågor om deras upplevelser i en skala från 1 till 5. Där 1 var den värsta och 5 den bästa kvalifikationen för en upplevd erfarenhet eller förändring av upplevda symtom.

Felstaplarna i diagrammet återspeglar osäkerheten eller felet i de rapporterade mätningarna och är standardavvikelsen.

I den första delen, huvudmålet, fokuserade vi på den allmänna förändringen i upplevelsen av a) välbefinnande, b) smärta, c) sömn och d) energinivå.

P-värden[1] är beräknade med hjälp av ”Wilcoxon rank-sum test”. Resultaten för alla fyra utfall var p < 0,001, vilket innebär att det är 99,9% säkert att de påvisade resultaten nedan är ett resultat av Reiki-behandlingarna.

 

Huvudsyfte

När man analyserade de genomsnittliga poängen i frågeformuläret före och efter behandlingen visade det sig att det fanns en statistiskt signifikant skillnad mellan före och efter Reikibehandlingen i mottagargruppen.

 

Mottagande av deltagarnas svar

Samtliga 36 mottagande deltagare besvarade frågeformulären före och efter behandlingen.  Svaren efter behandlingen visade på en signifikant förändring till det bättre. 

[1] P-värdet är ett mått på statistisk signifikans som talar om hur sannolikt det är att dina data kan ha uppstått under nollhypotesen. Nollhypotesen är antagandet att det inte finns någon effekt eller skillnad mellan de grupper eller variabler som du testar. P-värdet beräknas genom ett statistiskt test med hjälp av lämpligt statistiskt test. Ju mindre p-värdet är, desto mer bevis har du för att förkasta nollhypotesen och dra slutsatsen att det finns en effekt eller skillnad.

 Ett p-värde som är mindre än eller lika med en förutbestämd signifikansnivå (ofta 0,05 eller 0,01) indikerar ett statistiskt signifikant resultat, vilket innebär att de observerade uppgifterna ger starka bevis mot nollhypotesen (vilket innebär att det är mindre troligt att resultaten av Reikibehandlingarna är slumpmässiga eller en tillfällighet). Det indikerar starka bevis mot nollhypotesen, i vårt fall var p-värdet p < 0,001, vilket innebär att det är mindre än 0,1 % sannolikhet att nollhypotesen är korrekt (och att resultaten är slumpmässiga). Detta tyder på att resultaten före och efter Reiki-behandlingen sannolikt är ett verkligt samband, snarare än bara en slump eller tillfällighet.

 

 

 

Resultat Sekundära mål

I den andra delen tittade vi på mindre påtagliga och subjektiva uppfattningar, men relevanta för Reiki-upplevelsen, nämligen om e) mottagaren upplevde sig bli behandlad och f) hur mottagaren upplevde de övergripande förändringarna i sina symtom.

På grund av komplexiteten i mottagarnas symtomupplevelse och förväntningar ställdes frågorna i slutet av behandlingarna. Därför fanns det ingen före- och efterdata tillgänglig.

Av mottagarna bekräftade 78% (28) att de upplevde att de fick en behandling, och 72% (26) uppgav att deras symtom hade förbättrats eller förbättrats avsevärt (”inte förändrats” avser att de inte upplevde några förändringar, medan ”inte förbättrats” avser förväntningar på förbättringar).

 

Slutsats

SwissReikis studieresultat visar att Reiki kan vara ett värdefullt verktyg för att hantera smärta, förbättra sömnen, öka energinivåerna och lindra en rad stressrelaterade symtom för vårdpersonal.

I framtida studier kommer vi att överväga större urvalsstorlek, tillsammans med en kontrollgrupp. Skenbehandlingar med Reiki är ett etiskt och moraliskt kontroversiellt ämne och utesluts för närvarande (det finns etiska/moraliska frågor kring att utföra skenbehandlingar och hur det påverkar förtroendet och tilliten hos mottagaren. Dessa frågor måste tas upp, eventuellt med åtminstone riktiga Reiki-uppföljningsbehandlingar, där effekten ska mätas och övervägas på nytt som en del av studierna).

Det fanns också betydande positiva effekter på Reiki-utövarna själva, vilket behöver undersökas och dokumenteras ytterligare.

Forskningsprojektet har öppnat upp för många nya frågor. Till exempel, hur öppna är mottagarna för Reiki-upplevelser? Påverkar denna mottaglighet resultaten? Hur påverkar de olika nivåerna av mottagarens hälsotillstånd före projektets början resultaten? Vilka förväntningar har mottagarna under och efter projektperioden, och hur interagerar de med behandlarna?

Vi hoppas att du kommer att ansluta dig till oss i vårt uppdrag att föra Reiki till en bredare publik och öka dess rykte. Tillsammans kan vi påverka många människors liv på ett positivt sätt.

 

 

Framtida forskning

Swiss Reiki planerar att utöka urvalsstorlekarna i de kommande projekten och inkludera en kontrollgrupp för att bekräfta denna och tidigare försöksstudier. Framtida studier kommer också att utforska de långsiktiga effekterna av Reiki på sjuksköterskor och vårdpersonal, tillsammans med effekterna på Reiki-utövarna. De framtida frågeformulären kommer att utvidgas till att omfatta mer än bara fysisk förfining, utan även mental och emotionell förfining.

 

Tacksamhet och erkännande

Vi är tacksamma mot den deltagande hälso- och sjukvårdspersonalen och Reikiutövarna för deras deltagande och samarbete.

Vi anser att detta projekt har gett ett betydande bidrag till att visa Reikis effekter på smärta och stressrelaterade symtom, och vi hoppas att resultaten av projektet kommer att bidra till att göra Reiki mer allmänt tillgängligt för vårdpersonal som lider av kronisk smärta och hälsoproblem.

Vi vill tacka följande reikiutövare, i alfabetisk ordning efter efternamn:

 Roland Arnold, Tania Balahoczik, Gérald Billod-Morel, Ursulai Frauchiger, Jorge Guarda, Anna Hofer, Bettina Hüsser, Natalia Kovalenko-Villa, Aurélie Lara, Elena Michel, Christine Robin, Markus Roth, Dominique Sauvain-Petoletti, Stephan Stadelmann, Stephany Terribilini-Ricci och Bernadette Wütrich.

Och ett särskilt tack till organisatören och samordnarna Christine Robin och Stephan Stadelmann och Bernadette Wüthrich och för den statistiska analysen till Francis Vendrell

Kontakta SwissReiki: För ytterligare detaljer eller information, vänligen kontakta SwissReiki på: research@reiki.swiss

 

Intressekonflikter: Inga

 

Finansiering: Projektet var helt baserat på frivilligt deltagande

 

Referensstudier

*RRID avser Reiki Research ID i Reiki Research & Science Database på https://www.reiki.swiss/science

 

RRID: 202141

Scopel Abreu; Kovalski; Maeda; Pagno; Takahashi; ”Reiki: Terapia alternativa auxiliar em período de pandemia”, XI Seminário de Extensão e Inovação da UTFPR (SEI); 08-12.11.2021 ; https://eventos.utfpr.edu.br/sei/sei2021

 

RRID: 202146

Fatma Abdurahman, Nicola Payne; Reiki practitioners’ perceptions of the impact of the COVID-19 pandemic on the experience, practice and future of Reiki; Complementary Therapies in Clinical Practice, Volume 46, 2022, 101530, ISSN 1744-3881,https://doi.org/10.1016/j.ctcp.2021.101530; https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1744388121002292

 

RRID: 202201

DiBenedetto J. (2022). Erfarenheter av att exponeras för en avlägsen Reiki-intervention under COVID-19-pandemin. Tan Chingfen Graduate School of Nursing Dissertations. https://doi.org/10.13028/ney2-qa97. https://escholarship.umassmed.edu/gsn_diss/69

 

RRID: 202242

Bektaş Akpınar, Nilay; Özcan Yüce, Ulviye; Yurtsever, Sabire; ”Effekten av Distant Reiki på stress- och utmattningsnivåerna hos sjuksköterskor som arbetar på COVID-19-kliniker”, Holistic Nursing Practice: April 07, 2022 https://journals.lww.com/hnpjournal/Abstract/9900/The_Effect_of_Distant_Reiki_on_the_Stress_and.5.aspx

 

RR: 202241

N.Dyer; A.Baldwin; R.Pharo; F.Gray; Utvärdering av ett fjärrstyrt Reiki-program för vårdpersonal i frontlinjen i Storbritannien ;Global Advances in Health and Medicine ; 11:6-7, 2023. https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/27536130231187368

 

MER LÄSNING

Så här går det till när Pia ger Reiki på sjukhus på Island >

Reiki sänker blodtrycket hos vårdgivare >

Lämna ett svar