Reiki används speciellt i vid mest krävande situationerna

Intresset för att forska om Reiki är stort. Om man exempelvis söker på Reiki i forskningsdatabasen Pubmed får man över 700 träffar.

Men vad forskar man om? Hur forskar man?

 

 

Tillvägagångssätt

Det vanligaste sättet att forska om Reiki är att använda sig av tre grupper.

  1. Får Reiki
  2. Får fejkreiki (en person som inte lärt sig Reiki härmar tillvägagångssättet, ett sätt att mäta både placebo och om Reiki verkligen gör någon skillnad)
  3. Får ingen behandling alls

 

Mätmetoden har förändrats över tid

I tidig forskning handlade det mycket om hur det kändes. Idag mäter man på ett mer konkret sätt. Det mäts både enkla saker som blodtryck, och lite mer komplicerade saker som halter av hormoner i blodet (ex kortisol) för att se om det verkligen blir skillnad.

 

Blir alltmer pricksäker?

Man kan ana en generell trend i studierna. Över tid har resultaten blivit tydligare och tydligare. Detta kan ha att göra med att man blir mer insatt i vad man letar efter. Man har fått en större förståelse för vad Reikin kan ge (och vad den inte ger), och var man kan förvänta sig för resultat. Men fortfarande finns det undersökningar som ger lite otydliga resultat, eftersom man inte riktigt förstått sig på Reikins natur.

 

Berättade under konferensen

Vid Förenade Reikiförbundets forskningskonferens år 2022 berättade vi om resultatet av 47 artiklar. För att hitta just dessa artiklar valde vi sådant som var nytt. Allt som var äldre än 10 år har vi hoppat över. Vi har också valt just studier, och lyft bort korta artiklar eller t.o.m ”cases”. Vi har också lyft bort metastudier (så att inte vissa saker ska komma två gånger).

Här är den lista som vi använt oss utav. Indelningen ligger i slutet av länken (så om länken inte fungerar, kolla så det inte ligger en indelning i slutet av den. Om det gör det, ta bort indelningen)

OBS: Studierna fortfarande är små. Det är små grupper och oftast inte tillräckligt grundade för att klassas som evidensbaserade vetenskapliga studier. Däremot är de bra för att de belyser viktiga poänger och de bereder väg för större kommande arbeten.

Forskningsrapporter använda vid konferensen 2022

 

Vilka länder forskar?

Det är i särklass två länder som sticker ut när det gäller forskning de senaste tio åren.

55 % av all Reikiforskning kommer ifrån USA.

21 % från Turkiet

Sedan finns det 7 länder som bedrivit en forskning (Australien, Spanien, Iran, Peru, Storbritannien, Frankrike, Portugal), från Italien har det kommit två rapporter.

OBS! Kom ihåg att det är skillnad på att bedriva forskning och att använda Reiki på sjukhus. Det finns länder där man använder Reiki men inte forskar! 

Men vad forskar man om?

Reiki till vårdpersonalens välmående

Faktum är att antalet artiklar på temat ”funkar det verkligen” är förvånansvärt få. Det handlar om tre artiklar (av 47) de senaste tio åren. Det är lika stort antal (3 st) som tagits fram för att visa om Reiki kan hjälpa vårdpersonal att hantera stress i sitt arbete, liksom de som tagits fram under pandemin gällande att få bort stress och oro gällande Covid-19.

 

 

Stress och oro är en förvånansvärt ”liten del”

Trots att Reiki är välkänd för sin förmåga att ta bort stress och oro så är det en förvånansvärt liten del som ”bara” blivit forskat i detta område. Det handlar om 10 artiklar som ”enkom” handlar om att få bort stress och oro. (13 artiklar om man skulle lägga in artiklarna gällande omsorg om sin vårdpersonal i denna kategori).

Faktum är att hela 47% (nästan hälften) av all forskning som bedrivits är i områden som vilken svensk Reikiutövare som helst aldrig skulle ge sig in i!

 

Hjälper mest där det varit förbjudet att använda sig utav

I Sverige har vi haft något som hetat Kvacksalverilagen. Denna har utgått och ersatts av patientsäkerhetslagen. Men än idag har kvacksalverilagen stor påverkan på Reikiutövare. De flesta skulle aldrig någonsin ge Reiki till personer som har cancer eller barn under 8 år (vilket uttryckligen var förbjudet i kvacksalverilagen). Ändå är det i dessa områden man bedrivit (i särklass) mest forskning!

 

Som komplement till kemoterapi

Idag (2022) har det kommit hela 11 artiklar som handlar om Reiki som komplement till kemoterapi. Det handlar inte om Reiki i stället för traditionell behandling, det handlar om både ock! Att ta vara på det bästa av flera världar.

Man studerar hur Reiki kan användas för att minska de komplikationer som uppstår under extrema, livshotande situationer och krävande behandlingar.

Man testar en avslappningsteknik som ger resultat, till och med i de svåraste omständigheter.

 

Reiki till allvarligt sjuka barn

Det finns 11 forskningsartiklar som handlar om att ge Reiki till barn. En handlar om för tidigt födda barn, prematurer. Alla andra artiklar handlar om barn med cancer, och framför allt palliativ vård för barn. Man går alltså in med Reiki i en av de mest extrema situationer föräldrar och barn kan utsättas för. Dessa artiklar är förstås magstarka och visar framför allt effekter som smärtlindring. Vi har valt att inte gå in så mycket i dessa artiklar, även om det är viktig information, då de väcker så mycket inom en. Men det är alltså här man valt att gå in med Reiki!

 

Reiki som smärtlindring och stresshantering

På sitt sätt kanske alla 47 forskningsartiklar handlar om Reikins förmåga att lösa upp stress och ge smärtlindring? I detta inlägg har vi valt att dela in forskningen i olika grupperingar för att det ska vara lättare för läsare att få en överblick om dess spännvidd.

Det är 10 artiklar som specifikt inriktar sig på orosdämpning och smärthantering, varav 3 tagits fram enkom för att hantera känslomässig stress under pandemin 2020-2021.

Men de 11 som handlar om Reiki som komplement till cancerbehandling handlar också om orosdämpning och smärthantering.

Liksom de som varit riktade till barn.

 

Reiki vid operation

Till och med den fjärde stora gruppen, Reiki vid operation, handlar om dess ångestdämpande funktion och smärtlindring – även i utsatta lägen och under utmanande förutsättningar.  Det är 7 artiklar som handlar om Reiki och operation.

 

Spännande bubblare

Så finns det förstås spännande bubblare. En artikel handlar om att få in Reiki i vården i form av volontärsprogram. En annan handlar om hjälp vid HIV, en tredje om avvänjning. Och så har vi Reiki vid fibromyalgi förstås.

Men det är fascinerande att se vilka mönster som redan nu börjar uppstå gällande Reiki och hur den kan användas inom vården.

 

Läsa mer om forskning och Reiki? Välkommen till vår blogg.

 

Reiki finns i vården i många länder

I många, många länder finns Reikin i vården och är en självklar del på sjukhusen. Ex på länder är: USA, England, Spanien, Italien, Australien, Bolivia, Mexico och Portugal men det finns i många, många fler länder. Reiki används i dessa länder på alla möjliga avdelningar – i operationssalen, på medicinska avdelningar, canceravdelningar, på barnavdelningar såväl som inom palliativ vård. Man använder det även som ett komplement till psykiatrin och inom sjukgymnastiken.

Bilderna nedan är hämtade från sjukhus världen över. Från vänster till höger ser vi bilder från: Reiki till operationspatient (Mexiko), Reiki under operation (USA), Reiki till vårdtagare (Australien), Reiki till svårt sjuka (England), Reiki till vårdtagare (Bolivia). Reiki till cancerpatient (Italien), Reiki som del av friskvård (Portugal), Reiki till patient (Spanien), Reiki till spädbarn på neonatal-avdelning (Spanien).

 

 

 

 

Reikins resultat

Här nedan kan du ta del av några av dessa resultat. Dela gärna!

Klicka på länkarna för att komma till en svensk sammanfattning av rapporten. Vill du läsa originalrapporten finns de länkade på forskningssidan

 

Här hittar du forskning i bloggen.

Fler som sprider Reikiforskning

Gun Moss Bjerling på Secourong >

Ellinor Häggström i fb gruppen Riki och forskning >

Sidan uppdaterad 2024-04-24