90% förbättring

Sammanfattning av: ”Implement of av Volunteer Reiki Program at an Academic Medical Center in the Midwest”.  

Priscilla Jurkovich och Sara Watson, Sanford USD Medical Center, Sioux Falls, South Dakota 

Läs gärna rapporten i sin sammanfattade originalversion:  

Implementation of a Volunteer Reiki Program at an Academic Medical Center in the Midwest – PubMed (nih.gov) 

  

Målet med undersökningen: 

Det finns ett stort behov av smärtlindrande metoder. Många behandlingar ger obehag i den fysiska kroppen såväl som mentalt och emotionellt för den drabbade. Även den spirituella (andliga eller religiösa) aspekten påverkas hos patienterna.  Genom att erbjuda reiki på sjukhus hoppas man kunna uppnå smärtlindring och mindre oro. Man tror också att detta i sin tur kommer leda till att personalen får avlastning och att de får en mindre stressig miljö. 

 

Hypotesen i undersökningen lyder: 

Kommer inlagda patienter (oavsett ålderuppleva mindre obehag i form av smärta, stress och oro efter 20 minuter reiki jämfört med patienter som enbart får den vanliga vården? 

 

Metod och genomförande: 

I USA blir det allt mer vanligare att man erbjuder alternativ till vård som ett komplement på sjukhusen. Sanford USD Medical Center erbjöd inte reiki innan den här studien påbörjades. Det innebar att man först var tvungen att bygga upp en grupp med reikiutövare. Detta skulle bygga på volontärarbete. 

De som skulle bli reikiutövare intervjuades inledningsvis och man tog deras bakgrund i beaktande. Man valde ut 12 personer som fick Reiki 1 under två månader. De fick dessutom en introduktion av reiki på sjukhus av en Reiki Master med ”holistic nursing board certifikation” (sköterskor med reikiutbildning. Liknande finns inte i Sverige). 

Varje patient informerades muntligt om reiki och dess effekter samt tillvägagångssätt. Man delade också ut informationsbladInnan reikin fick patienten besvara frågor och gradera sin smärta och oro på en skala 0-10 

Alla sessioner utfördes i patientens sjukhusrum med patienten liggande eller sittande i sin säng. Reikiutövaren tillbringade ungefär 2 timmar hos patienten, varav reikin pågick i 20 minuter.  

När sessionen avslutats fick patienten besvara samma frågor en gång till.  

Resultat:  

Mellan september 2017- oktober 2019 mottog 1 278 patienter reiki. Av dessa hade 55 % uppgett att de kände smärta, 11 % upplevde allmänna obehag och 18 % upplevde oro (innan reiki). När data samlades in och sammanställdes visade det sig att 90 % av patienterna upplevde en förbättring gällande smärta, oro, allmäntillstånd, sömnsvårigheter och illamående. 

Programmet visar att reiki är en bra och säker metod att använda som komplement vid behandlingar. Det förbättrar patientens välmående fysiskt såväl som psykiskt och emotionellt samt även den andliga aspekten. Studien visar också att samarbetet är viktigt mellan avdelningens personal och reikiutövarna. Hänsyn till varandras arbete är viktigt.

 

 

 

 

Lämna ett svar