Reiki före canceroperation

Sammanfattning av artikeln Self-Efficacy for Coping with Cancer Enhances the Effect of Reiki Treatments During the Pre-Surgery Phase of Breast Cancer Patients”  

Källa: Anticancer Research 37:3657-3665 (2017) 

Läs gärna studien i sin helhet.  http://ar.iiarjournals.org/content/37/7/3657.full.pdf+html?sid=188e097b-6185-4e93-a05d-db02ecaa9915  

 

Sammanfattning:  

Hur man hanterar sin cancerdiagnos spelar stor roll för det psykiska välbefinnandet och vise versa. Reiki har nyligen blivit ett komplement till cancerpatienters behandling och har visat sig haft god effekt. 

Den här studien lyfter fram reikins effekt när det gäller patienternas förmåga att lättare hantera den pågående cancerbehandlingen. Resultatet visar att reikin kan påverka välmåendet och hur patienten hanterar sin situation.  

Slutsats: Resultaten visar att reiki på ett positivt sätt påverkar patientens sätt att lättare hantera sin situation. 

 

Bakgrund och hypotes: 

50-70% av alla cancerpatienter lider av oro, ångest, depression och har självmordstankar någongång under sin behandling. Det är därför viktigt att stötta och hjälpa patienten under behandlingstidenTidigare studier har visat att cancerpatienter som har lättare att hantera sin situation svarar bättre på den stödjande terapeutiska behandlingen. Reiki har under senare tid kommit att ingå i dessa kompletterande terapier. 

Målet med studien är att utvärdera om Reiki kan reducera cancerrelaterade symtom i den pre-operativa fasen. Hypotes ett (1) är att patientens ångestnivå sänks och att humöret förbättras. Hypotes två (2) är att patienter som lättare hanterar sin situation får en lägre ångestnivå och att humöret förbättras signifikant. 

 

Metod och genomförande:  

Studien genomfördes i Italien och 110 patienter deltog i studien. Samtliga var nyligen diagnostiserade med bröstcancer och när de skrevs in på sjukhuset skulle operation ske 1-3 dagar senare. Ingen av patienterna hade mottagit kemoterapi eller annan cancerbehandling. En psykolog tog träffade dem och gav dem information om studien.  

Man delade upp patienterna i två grupper – en som mottog reiki och en kontrollgrupp (som inte mottog reiki). De som skulle motta reiki fick träffa en reikimaster och fick en reikisession som varade 60 minuter. En enkät fylldes i strax före reikin och senare samma kväll fick patienten besvara samma enkät igen. Kontrollgruppen fick fylla i enkäten på dagen och senare på kvällen. 

 

Resultat: 

Resultaten visar att reiki på ett positivt sätt påverkar patientens sätt att hantera sin situation. Patienterna som mottog reiki hade lägre stress- och ångestnivåer än kontrollgruppen. Se bild nedan: 

 

Aspekter att ta hänsyn till:  

Studien är relativt liten, vilken kan ses som en nackdel. Författarna anser dock att underlaget är tillräckligt för att göra en analys. Däremot är den inte tillräcklig för att den statistiska analysen ska vara tillförlitlig.  

 

 

 

 

 

 

Lämna ett svar