Reiki under knäledsbyte

Sammanfattning av pilotstudien ”Effects of Reiki on Pain, Anxiety, and Blood Pressure in Patients Undergoing Knee Replacement A Pilot Study”.  

Författare till studien är Anne T Vitale, Elizabeth Kryak, Elise Brownell 

Läs gärna studien i sin helhet.  https://www.researchgate.net/publication/315665720_Effects_of_Reiki_on_Pain_Anxiety_and_Blood_Pressure_in_Patients_Undergoing_Knee_Replacement_A_Pilot_Study 

 

Målet med studien: 

Syftet var att göra en mindre studie av hur reiki påverkar personer inför, under och efter en stor knäledstransplantationMan ville se hur patienterna påverkades i smärta, blodtryck, återhämtning och oro/stress. En viktig del av studien var aspekten av placebo samt traditionell omvårdnad. Därför delades patienterna in i tre grupper. 

 

Hypotes: 

Studien genomfördes med hypotesen att gruppen som mottog reiki skulle återhämta sig snabbare samt känna mindre oro.  

 

Urval och metod: 

När patienterna träffade ortopedkirurgen fick de frågan om de ville delta i studien. De som accepterade fick fylla i ett formulär som sedan numrerades med ett kontrollnummer för att vara avpersonifierade. Den slutliga gruppen bestod av 46 personer, både kvinnor och män, mellan 50-85 år. 

 

Genomförandet: 

Personerna som accepterat att delta i studien delades slumpmässigt in i tre grupper: 

  • En grupp som fick motta 3 el sessioner reiki + traditionell omvårdnad 
  • En grupp som fick motta 3 el 4 sessioner ”falsk” reiki + traditionell omvårdnad 
  • En grupp som fick motta 3 el 4 sessioner ”tystnad” + traditionell omvårdnad. 

Om patienten fick 3 eller 4 sessioner berodde på när de skrevs ut från kliniken. Sessionerna gavs innan operationen, efter 24 timmar, efter 48 timmar samt efter 72 timmar.  

En ReikiMaster fick skriftlig information i förväg om vilka positioner som skulle användas vid sessionerna och i vilken ordning de skulle användas.
Personen som gav ”falsk” reiki fick samma information som ReikiMastern.
Sessionerna skedde i patientens rum. 

Alla patienter fick träffa en och samma person vid samtliga sessioner. 

 

Resultat: 

Resultaten visar tydligt att reiki ger en signifikant förbättring ur ett flertal aspekter  smärtreducering, stressnivåer och oro. Resultaten visar också att reiki i kombination med sjukhusvård gör att patienten behöver lägre doser av smärtlindrande medicin.  

Tabellen ovan är en översiktsbild på hur patienterna i de olika grupperna graderar sin smärta före och efter sessionerna. Lägst till vänster visar patientens uppfattning före operationen (före och efter session). Mitten ger en bild av hur patienten 24 timmar efter operationen uppfattar sin smärta (före och efter sessionen). Längst till höger ser vi patientens uppfattade smärta 48 timmar efter operationen (före och efter sessionen). Gruppen som fick reiki upplevde stor lättnad i smärtan efter sessionen och smärtan minskade dessutom signifikant vid sessionen som gavs 48 timmar efter operation. 

 

Aspekter att ta hänsyn till: 

Den här pilotstudien ligger till grund för en kommande större studie. Nästa gång hoppas man kunna genomföra sessioner på flera sjukhus och avdelningar 

Man diskuterar även om det är nödvändigt med den tredje gruppen – gruppen som bara fick ”tystnad” och traditionell sjukvård. Dessa mätvärden var svåra att jämföra med de övriga två grupperna. 

 

 

 

Lämna ett svar