Svensk sammanfattning av Integrative Reiki for Cancer Patients

Sammanfattning av utvärdering/studie av ”Integrative Reiki for Cancer Patients: A Program Evaluation”.  

University of Pennsylvania, Philadelphia, PA, USA. 2013.

Läs gärna studien i sin helhet.  Integrative Reiki for Cancer Patients (sagepub.com)

 

Sammanfattning: 

Syftet med studien är att sammanställa de olika metoder som använts vid utvärderingarna av Reiki-volontärarbetet som erbjuds på en cancerklinik vid University of Pennsylvania, Philadelphia, PA, USA. 

Man har sammanställt data utifrån både ett kvantitativ och ett kvalitativ aspekt och har analyserat patienternas upplevelser av reikisessionerna 

Den kvantitativa datan togs fram genom att patienterna fick besvara en enkät både före och efter reikisessionen. Frågor kring nedstämdhet och oro, ångest, depression, smärta och livskvalitet. 

Den kvalitativa datan sammanställdes genom besvarade öppna frågor som ställdes efter reikisessionernaHär var nyckelord och begrepp centrala. 

 

Resultat 

Av de 213 enkäterna som lämnades in efter första reikisessionen kunde man se att 

  • 50 % upplevde en förbättring av sin nedstämhet, oro, ångest, depression, smärta och livskvalitet. 
  • 82,6 % tyckte om reikisessionerna. 
  • 82,6 % upplevde att reikin hjälpte dem. 
  • 73,7 % uppgav att de ville fortsätta med reikin. 
  • 82,2 % rekommenderade reiki till andra. 

Den kvalitativa sammanställningen visade att deltagarna i studien blev mer avslappnade och lugnare. 

 

Sammanfattningsvis visar studien att ett volontärprogram med reiki var ett bra komplement till cancerpatienterna. Man menar dock att mer forskning behövs när det gäller hur reiki direkt påverkar patienter, vårdpersonal och anhöriga. 

 

Diskussion och aspekter: 

Trots att studien är begränsad så visar den ändå att patienterna uppskattade reikin som erbjöds dem. I studien ser man endast till den omedelbara effekten av reiki, vilket ses som en nackdel. Man lyfter fram behovet av en studie som belyser reikins långsiktiga effekt.  

 

 

Lämna ett svar