Reiki vid kemoterapi

Sammanfattning av pilotstudien ”The Effects of Reiki Therapy and Companionship on Quality of Life, Mood, and Symptom Distress During Chemotherapy”.  

 Läs gärna studien i sin helhet.  

The Effects of Reiki Therapy and Companionship on Quality of Life, Mood, and Symptom Distress During Chemotherapy (sagepub.com)  

 

Sammanfattning: 

I en pilotstudie från 2014 studerades effekterna av Reiki och companionship” (kan jämföras med stöd, eller sällskap) vid kemoterapi för patienter med bröstcancer. I studien tittade man på patienternas livskvalitet, humör samt hur besvärliga patienterna upplevde kemoterapins symtom.  

Trettiosex patienter deltog i studien. En grupp fick standardbehandlingen, en grupp fick motta reiki och en tredje grupp hade personligt stöd. 

Samtliga patienter fick fylla i en enkät vid kemobehandling nr 1, 2 och 4. I dessa enkäter framkom att reiki upplevdes som avslappnande utan att ge bieffekter. Både reikigruppen och gruppen som erbjöds stöd upplevde förhöjd livskvalitet och humör i jämförelse med kontrollgruppen.  

 Slutsatsen i pilotstudien blir att kompletterande åtgärder under kemoterapi (som reiki eller personligt stöd) är möjliga, accepterande och att de kan reducera behandlingens bieffekter. 

 

Diskussion och aspekter: 

Syftet med studien var att lyfta fram reiki som ett komplement till kemoterapin samt att öka förståelsen och acceptansen av reiki. Man ville lyfta fram den som ett likvärdigt alternativ till det personliga stödet (”companionship”) som erbjöds till cancerpatienterna. 

Det finns många aspekter att ta hänsyn till i studien.  

Gruppen som mottog reiki jämförs endast med grupp 1 (dvs de som mottog standardbehandling). I studien presenteras inte heller något som tyder på att det blev signifikanta skillnader mellan grupperna när det gällde kemoterapins bieffekter. Både reikigruppen och gruppen med stöd påvisade förbättrat humör och livskvalitet. 

Studiens modell är omdiskuterad och bl a påpekar man bristen på mätbar information när det gäller patienternas bakgrund och livssituation. Man lyfter även fram att det borde ha funnits ytterligare en kontrollgrupp – en grupp som fick motta ”falsk reiki” (sham reiki) för att få med placeboeffekten.  

 

 

Lämna ett svar