Svensk sammanfattning av A Large-Scale Effectiveness

Sammanfattning av studien ”A Large-Scale Effectiveness Trial of Reiki for Physical and Psychological health”

Författare till studien är Natalie L. Dyer1, Ann L. Baldwin2 och William Lee Rand3

Läs gärna studien i sin helhet. https://www.liebertpub.com/doi/10.1089/acm.2019.0022?fbclid=IwAR2Mrnoyix1tS-bjNv8y_-wtZfFFHckWz1wQ-E5lxxH2h_6p88pQDrRnkus 

 

Målet med studien: 

Syftet med studien var att se hur en (1) reikisession påverkar klientens mående, både fysiskt och psykiskt. Man ville också se om det var möjligt att genomföra en stor undersökning med tanke på svårigheterna att få jämförbara värden eftersom kontakten med de utvalda reikiutövarna endast skulle ske via mejl och klienterna skulle genomföra enkäterna via en länk 

 

Hypotes: 

Studiens hypotes var att en enda reikisession skulle förbättra klientens mående på flera nivåer: smärta, trötthet, depression och oro. Man trodde också att det skulle fungera att genomföra en stor studie på distans. 

 

Urval och metod: 

För att kunna delta i studien skulle reikiutövarna uppfylla följande kriterier:  

1) vara certifierad ReikiMaster hos ICRT  

2) haft en reikipraktik i minst 1 år i USA  

3) hålla minst två reikisessioner/vecka som tar 45-90 minuter/session  

4) endast reiki skulle användas som metod under sessionerna 

5) kunna erbjuda klienterna en dator med internetuppkoppling efter sessionen så att de kunde besvara frågorna.  

Man kontaktade samtliga ReikiMasters i the Center of Reiki Reaserch mejlilista. Av de som var intresserade av att delta uppfyllde 99 reikimastrar ovanstående kriterier (83 % av samtliga tillfrågade). Varken reikiutövare eller klienter erbjöds någon ersättning. 

 

Genomförandet: 

Undersökningen skedde online och var frivillig för klienten. De klienter som ville delta fick fylla i en studie precis innan reikisessionen och en studie direkt efter sessionen.  

Under tiden studien pågick (maj 2015-maj 2016) genomfördes 1575 reikisessioner. Av dem är 1411 st med i den slutliga rapporten och analysen.   

Resultat: 

Resultaten visade stora förbättringar inom alla områden. Klienterna upplevde tex lägre nivåer av smärta, trötthet, illamående, andfåddhet, depression och oro. Se tabellen nedan. 

Reiki kan ge förbättrat mående ur många hälsoaspekter, både inom den traditionella sjukvården och utanför.  

 

Aspekter att ta hänsyn till: 

Det finns förbättringsområden när det gäller studiens genomförande. Författarna själva tar upp följande brister:

1) Gruppen som ingick i studien är människor som redan innan är positivt inställda till reikin och dess effekter.

2) Det saknas en testgrupp att jämföra resultatet med. Aspekten av placebo bör finnas med i kommande studier.

3) Även om reikisessionerna i studien är jämförbara så är de inte helt standardiserade.

4) PANAS-metoden som användes i en del av studien kunde ha varit mer utvecklad.

5) Klienterna som deltog i studien kan inte anses helt representativa för alla demografier och religionsinriktningar. 

6) Det är osäkert om klienterna som besvarat studien besökt reikiutövaren tidigare.

7) Eftersom klienterna betalade för sin reikisession kan man utgå ifrån att de förväntade sig förbättrat mående efter sessionen. 

Man anser att studiens goda resultat är en bra grund för fortsatt forskning. 

 

 

 

Lämna ett svar