Reiki för patienter med reumatisk värk

kvinna med reumatism

En förstudie visar att Reiki kan hjälpa personer med reumatisk värk. Smärta och inflammationer avtog, sömnen och livskvalitén förbättrades.

 

I en ny studie (från Minnesota, USA) har 13 personer med reumatisk värk fått kraftigt reducerande, i vissa all helt eliminerade, symtom. Den kroniska smärtan avtog. Ledinflammation minskade. Oron reducerades. Sömnen förbättrades och livsenergin ökade. Generellt hade livskvaliteten förbättrats avsevärt.

Rapporten pekar på att Reiki kan bidra till bättre mående och livskvalitet hos patienter med reumatisk värk.

Denna studie bör dock ses som en förstudie. Dels är det få deltagare (bara 13 st.) och godtyckligt antal sessioner. Det kan också finnas en förväntanseffekt i resultatet då patienterna själv hade valt Reiki som metod. Intressant är det i vilket fall, även om mer forskning behövs i just detta område.

Artikeln vi utgått ifrån är: Expectations and outcomes of choosing reiki for rheumatoid arthritis

Jimenez, T. Walden University, 2021

Länk till artikeln: Expectations-and-Outcomes-of-Choosing-Reiki-for-Rheumatoid-Arthri.cleaned (1)

 

Antal deltagare: 13 personer

 

Studiens syfte: Man ville undersöka två saker:

1) Få insikt i hur Reiki kan påverka symptom hos en patient med reumatisk värk

2) Få insikt i hur förväntanseffekten påverkar det faktiska resultatet

 

För att få delta i studien skulle personerna uppfylla följande kriterier:

1) Patienterna skulle vara ärliga i sina svar

2) Patienterna skulle enbart ta emot Reiki som metod under studien

3) Att patienterna sanningsenligt uppgav att de inte mottog annan behandling för sin reumatism under studiens gång.

 

Metod: Intervjubaserad studie där två djupgående intervjuer genomfördes. Första intervjun fokuserade på varför klienten valt Reiki som metod och andra intervjun var en uppföljning för att se hur patienten upplevde Reikins effekter.

kvinna med reumatism

Genomförande:

En inledande intervju

Minst två Reikisessioner, minst 30 min långa, under studiens gång

En avslutande intervju (4 veckor efter första intervjun)

 

Slutsats: Patienterna rapporterade att deras symtom var kraftigt reducerade och i vissa fall helt eliminerade. Konstant smärta, ledinflammation och oro var reducerade, sömnen hade förbättrats och livsenergin hade ökat. Generellt hade livskvaliteten förbättrats avsevärt.

Rapporten pekar på att Reiki kan bidra till bättre mående och livskvalitet hos patienter med reumatisk värk.

 

Dock finns det många svagheter i studien. Bla antalet deltagare och det godtyckliga antalet sessioner som skulle genomföras. Det finns inte heller några mätresultat, då den bygger på subjektiva intervjuer.

 

Patienterna hade själva valt Reiki som metod, vilket gör att det kan finnas en förväntanseffekt i resultatet.

 

Tips på artikel från Ellinor Häggström

Texten skriven av Anna-Sofia Giese Vesterlund

 

Har du reumatisk värk och har testat Reiki?

Läs mer: De 4 vanligaste forskningsområderna med Reiki år 2022 (dessa överraskade ordentligt) >

Läs mer: Är det möjligt att må bättre och bättre under kemoterapi? >

Läs mer: Sänker blodtrycket hos vårdgivare i hemmet (både omedelbart och med långsiktig verkan) >

 

 

Lämna ett svar